AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

L’accés, navegació i utilització del lloc web www.puertecillo.es (d’ara endavant, el Lloc Web) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d’Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si no esteu d’acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu el Lloc Web.

1. IDENTIFICACIÓ

  • Titular: LOGÍSTICA 3 PEIXOS SL

  • Domicili social: Carrer Comercial 7, Entlo. 2 08003 Barcelona

  • CIF: B09714999

  • Telèfon: 932681939

  • E-mail: hola@puertecillo.es

2. OBJECTE

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés, la navegació i la utilització d’aquest Lloc Web, sens perjudici que el prestador es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització . L’accés i la utilització dels continguts del Lloc Web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen acceptar-los.

Això no obstant, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar aquestes Condicions d’Ús.

El prestador es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareixen aquestes Condicions d’Ús oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

De la mateixa manera, informem els usuaris sobre quins són els seus drets i obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc Web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que es poden derivar de l’ús del servei.

Als efectes de la interpretació de les presents Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privadesa exposades al Lloc Web, bastant per això que el visiti.

3. ACCÉS I REGISTRE

L’accés als continguts del Lloc Web és completament gratuït, sens perjudici que hi pugui haver apartats o serveis particulars que requereixin per al seu ús i gaudiu de l’abonament d’alguna quantitat econòmica, de la qual cosa en tot cas s’informarà degudament a l’usuari, i que aquest haurà d’acceptar expressament per poder-ne gaudir.

En cas de no comptar amb nom d’usuari i contrasenya d’accés al Lloc Web, l’usuari haurà de registrar-se des del següent link: www.puertecillo.es , on haureu d’introduir totes les vostres dades reals i veraces, ja que serà l’única forma que haurem de poder processar les possibles comandes que siguin realitzades en el futur, així com gestionar correctament la relació comercial amb l’usuari.

Queda prohibit l’accés al lloc web per part de menors d’edat. Això no obstant, en cas d’accés al Lloc Web i registre per part d’un menor, es presumeix que l’accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals, sense perjudici que el prestador es reserva el dret de fer totes les verificacions que consideri oportunes.

L’accés i navegació al Lloc Web no requereixen registre, encara que per realitzar qualsevol compra o per rebre publicitat, informació i ofertes periòdiques de les nostres campanyes promocionals i dels nostres productes, caldrà emplenar els formularis web habilitats a aquest efecte. El registre al Lloc Web és, llevat que s’indiqui el contrari, gratuït.

En cap concepte el prestador es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascun d’aquests serà únic responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que poguessin derivar-se de la manca de qualitat de les dades.

3.1 REQUISITS PER REGISTRAR-SE COM A USUARI

És requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari ser major de divuit (18) anys i proporcionar totes les dades requerides i catalogades com a obligatòries.

De la mateixa manera, l’usuari registrat assumeix que el compte d’usuari és personal i intransferible, i es poden registrar al Lloc Web tant persones físiques com persones jurídiques, ja siguin societats mercantils o altres tipus d’entitats.

La contrasenya, personal i intransferible, l’usuari ha de generar d’acord amb les regles de robustesa i complexitat que el prestador estableixi en cada moment. La contrasenya creada per l’usuari tindrà una validesa temporal il·limitada.

Si l’usuari selecciona una contrasenya que no compleixi els requisits mínims d’acord amb la política de contrasenyes aprovada i vigent al prestador, l’Usuari serà avisat d’aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per a una validesa efectiva a l’alta de l’interessat al registre d’usuaris del prestador.

Això no obstant, el prestador disposa de funcionalitats necessàries perquè l’usuari, notificant-se prèviament al prestador, pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constant que s’hagi produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc al prestador. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat com a usuaris registrats del prestador, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata al prestador sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a cancel·lar-la immediatament. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador queda eximit de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per tercers no autoritzats.

Finalment, el prestador us comunica que per a la correcta realització d’una compra es requeriran determinades dades orientades a la tramitació d’aquesta, com ara el domicili del comprador, les dades reals, número de telèfon de contacte, i mitjans de pagament.

3.2 BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

L’usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar la seva baixa del Lloc Web, n’hi ha prou per sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita a hola@puertecillo.es, indicant el seu nom d’usuari i el servei concret del qual es vulgui donar de baixa.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant fora de perill la facultat del prestador de no admetre aquest registre en els casos concrets especificats a la clàusula denominada “Regles d’Ús del Lloc Web” o en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que estigui per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l’usuari i/o perjudici al prestador, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o clients potencials.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El prestador és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts oferts en aquest, incloent-hi la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions , logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’usuari o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través d’aquest implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de aquests drets per part del prestador. L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web dins un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes Condicions d’Ús.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat del prestador o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del prestador o dels seus titulars legítims. En cap moment, llevat de manifestació expressa en contra, l’accés, la navegació o la utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius que s’hi inclouen.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit del prestador o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts que l’usuari trobi al Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts al Lloc Web.

En cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus al prestador a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne el prestador per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament al prestador a través de l’adreça de correu electrònic hola@ puertecillo.es perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat del prestador vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, així com qualssevol altres drets, haurà de remetre una comunicació a hola@ puertecillo.es amb la informació següent:

Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal.

– Documentació que acrediti la condició de titular dels drets suposadament infringits.

– Relat detallat dels drets suposadament infringits pel prestador, així com la seva localització exacta dins del Lloc Web.

– Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s’ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

5. ENLLAÇOS

5.1 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que al Lloc Web es mostraran enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners o continguts embeguts, el prestador informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint el prestador ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a què es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, el prestador no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web a què es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés , dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, ho han de comunicar immediatament al prestador als efectes que es procedeixi a deshabilitar lenllaç daccés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implica que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre el prestador i el responsable d’aquesta pàgina web aliena.

5.2 ENLLAÇOS AL CANAL DEL PRESTADOR EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

El prestador posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc Web que el prestador manté a diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.ex. Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, etc.). La inclusió d’aquests enllaços al Lloc Web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals a les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre el prestador i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i l’aprovació per part del prestador dels seus continguts i/o serveis, i el titular, fabricant o distribuïdor l’únic responsable dels mateixos.

En cap cas el prestador comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, i la seva única finalitat és l’establerta a les presents Condicions d’Ús, així com a la Política de Privadesa del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el mateix usuari vulgui proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, i no intervenirà el prestador en aquest procés.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i l’autenticació de l’usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control del prestador. En accedir a les xarxes externes esmentades, l’usuari ingressa en un entorn no controlat pel prestador, per la qual cosa el prestador no assumeix cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que el prestador no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que el prestador no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut , productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, els continguts i els serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

5.3 ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ AL LLOC WEB

El prestador no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web que dirigeixin al Lloc Web, sempre que compleixin les condicions següents: a) l’enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc Web o parts del mateix de cap manera; b) no es permet crear un navegador ni un border environment sobre les seccions del Lloc Web, ni de cap altra manera podrà modificar-se el Lloc Web; c) no està permès fer manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que el prestador ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web on s’estableix aquest enllaç; d) la pàgina web on s’estableixi l’enllaç al Lloc Web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

El prestador no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. El prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels continguts, en general.

6. REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb finalitat econòmica o sense. En particular, i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, queda prohibit:

1) Usar el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament oa l’ordinador d’un tercer;

2) Usar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

3) Usar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal daltres usuaris.

4) Usar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;

5) Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant tercers o utilitzant un perfil o fent qualsevol altra acció que pugui confondre altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge;

6) Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc Web, a cap servidor del prestador, ni als serveis oferts a través del Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

7) Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts al Lloc Web;

8) Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o als sistemes o xarxes del prestador, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; o

9) Impedir el desenvolupament normal d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, la participació o el funcionament d’aquells, o falsejant-ne el resultat i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/oa través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions d’Ús.

L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per l’usuari podrà portar aparellada l’adopció pel prestador de les mesures oportunes emparades en dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

De la mateixa manera, el Lloc Web compta amb àrees a través de les quals els usuaris poden participar, publicar continguts propis i/o compartir continguts, propis o publicats pel prestador. Aquestes àrees poden ser pròpies del prestador i per tant dependents i controlades per aquesta, o alienes al prestador, tractant-se de xarxes socials independents i alienes a la nostra organització, respecte de les que no podem responsabilitzar-nos, ni del correcte funcionament, ni de les condicions i polítiques disposades pels seus responsables, sent el mateix usuari qui haurà de consentir i assumir en tot moment el tractament que es realitzi de la informació publicada a les plataformes esmentades.

En tot cas, us informem que quan l’usuari participi en qualsevol d’aquestes zones, la resta d’usuaris del Lloc Web podrà accedir i utilitzar tots els continguts publicats per l’usuari. El prestador no pot controlar quin ús faran altres persones d’aquests continguts i, per tant, el prestador no se’n fa responsable. El prestador us recomana que no publiqui dades de caràcter personal o materials protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial o qualssevol altres drets.

Per tal que el Lloc Web sigui un entorn segur, i per protegir els nostres usuaris, queda terminantment prohibit publicar continguts:

1) Que puguin ser considerats una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat;

2) Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment oportú dels seus titulars;

3) Que vulnerin el secret de les comunicacions o que suposin una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;

4) Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol manera contrària a la moral oa l’ordre públic;

5) Que continguin spam i/o enllaços a llocs sense relació amb l’espai corresponent;

6) Que incloguen publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

L’usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi com a conseqüència. Encara que no es produís cap reclamació d’un tercer, el prestador es reserva la possibilitat d’impedir l’accés al Lloc Web o de la possibilitat de participar en els espais habilitats als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

El prestador no controla el contingut publicat pels usuaris al Lloc Web i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. Això no obstant, el prestador es reserva la possibilitat de supervisar i/o moderar qualsevol contingut publicat pels usuaris i, en cas que aquest vulneri les presents Condicions d’Ús o la Política de Privadesa de LOGISTICA 3 PECES SL, d’editar-lo o eliminar-lo. Així mateix, si vostè troba alguna informació o contingut al Lloc Web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades al Lloc Web, preguem que ho posi en coneixement immediat del prestador a través dels diferents mitjans disposats per fer-ho.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

El prestador no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix.

En conseqüència, el prestador no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringeix les condicions, normes i instruccions que el prestador estableix al Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Això no obstant, el prestador declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats al Lloc Web.

El prestador no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, ho haurà de notificar immediatament al prestador perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

El prestador no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al Lloc Web provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a què s’enllaça des del Lloc Web. El prestador no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús de les informacions esmentades.

En tot cas, el prestador es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanent, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense notificació prèvia, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en aquestes Condicions d’Ús, sense que hi hagi la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

8. SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

El prestador es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanent, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc Web, amb notificació o sense prèvia notificació , als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en aquestes Condicions d’Ús, sense que hi hagi la possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

9. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, les dades del client/usuari seran o podran ser incloses en un fitxer titularitat de LOGISTICA 3 PECES SL, CIF B09714999 , amb seu a Barcelona, hola @puertecillo.es, i sense el tractament del qual no seria possible donar compliment al contracte [art. 6.1.b) del Reglament (UE) 2016/679] o atendre’n la sol·licitud [art. 6.1.a) del Reglament (UE) 2016/679]. Aquestes dades es tractaran durant el període de prestació del servei i es conservaran durant els terminis de prescripció aplicables (que serien almenys 5 anys des de l’última acció d’interessat), fins i tot amb finalitat comercial llevat que el client marqui la casella .

Podran ser destinataris de les vostres dades: proveïdors, col·laboradors o altres entitats que els necessitin en tot cas a fi d’atendre les obligacions del responsable i exigint un nivell de confidencialitat equivalent.

Els usuaris podran contactar amb el delegat de protecció de dades, si escau, o exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat o altres legalment previstos a través de qualsevol de les adreces indicades, adjuntant còpia del DNI o document identificatiu anàleg. En cas de reclamació, la poden interposar davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es ).

10. GENERALS

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les presents Condicions d’Ús. Així mateix, el prestador podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareixen aquestes Condicions d’Ús oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

La vigència temporal de les presents Condicions d’Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en què passaran a tenir vigència les Condicions d’Ús modificades.

Amb independència del que disposen les condicions particulars que si s’escau s’estableixin, el prestador podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat del usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment a les presents Condicions d’Ús.

Així mateix, si l’usuari incompleix aquestes Condicions d’Ús, el prestador podrà suspendre o cancel·lar el seu perfil automàticament i sense avís previ, i en cap cas aquesta suspensió o cancel·lació donaria a l’usuari dret a cap indemnització. A aquests efectes, el prestador informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de la comissió d’algun delicte.

La contractació de qualsevol producte i/o servei de pagament ofert pel prestador quedarà regulada per les condicions generals i/o particulars de cada servei específic disposades a aquest efecte.

En cas que hi hagi discrepància entre el que estableixen aquestes Condicions d’Ús i les condicions particulars de cada servei específic del Lloc Web, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

En cas que qualsevol disposició de les presents Condicions d’Ús fos declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les presents Condicions d’ús.

El no exercici o execució per part del prestador de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions d’Ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona, així com, si escau, als Tribunals Arbitrals de consum o semblants a què ens trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, us podeu adreçar per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat “Identificació”, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Darrera actualització: Maig 2022